Reģistrācija

 
 

+371

Lai pabeigtu reģistrāciju būs nepieciešams ievadīt apstiprinājuma kodu, kas tiks nosūtīts uz Jūsu norādīto tālruni.

Vismaz 8 simboli, viens cipars un viens lielais burts. Parole nepieciešama, autorizācijai Dino Zoo interneta vietnes profilā.

* Lauks ir obligāts

Vēlamā saziņas valoda:
Sūtīt piedāvājumus:

Aizpildot pastāvīgā klienta reģistrācijas formu, Jūs piekrītat DINO ZOO klientu lojalitātes programmas noteikumiem un dodat atļauju izmantot Jūsu datus un kontaktinformāciju, kā arī veikt Jūsu personas datu apstrādi, lai saņemtu komerciālus paziņojumus, reklāmas sūtījumus, īpašos piedāvājumus vai līdzīgus piedāvājumus un pakalpojumus uz savu norādīto e-pasta adresi un/vai mobilā tālruņa numuru no DINO ZOO vai tā sadarbības partneriem, kā arī, lai nodrošinātu identifikāciju, reģistrāciju un dalību klientu lojalitātes programmā, personalizēto piedāvājumu noteikšanai un administrēšanai, automatizēto lēmumu pieņemšanai, datu vākšanai un profilēšanai datu pārziņa komercdarbības uzlabošanai, pieprasījumam vai klienta profilam atbilstošāku priekšrocību un piedāvājumu sagatavošanai, tiešā mārketinga informācijas nosūtīšanai, loteriju rīkošanai un administrēšanai, statistikas un tirgus izpētes vajadzībām.

Anketas aizpildīšana, atļaujas došana personas datu apstrādei un piekrišana DINO ZOO klientu lojalitātes programmas noteikumiem ir priekšnosacījums dalībai lojalitātes programmā un DINO ZOO ZELTA KLIENTA KARTES lietošanai.

Datu pārzinis: personas datu pārzinis ir SIA "ZOO CENTRS", reģ. Nr. 40003622166, kontaktinformācija personas datu aizsardzības jautājumiem: Rīga, Vienības gatve 109, LV-1058, dinozoo@dinozoo.lv, +371 67496810.

Jūsu personas datu apstrādes nolūki un veidi: Jūsu vārds, uzvārds (ja norādīts), kā arī norādītā kontaktinformācija (e-pasts un tālruņa numurs) tiks izmantoti, lai nodrošinātu Jūsu identifikāciju, autorizāciju interneta vietnē un pārliecinātos par iesniegto datu pareizību. Jūsu tālruņa numurs, e-pasta adrese tiks izmantota arī, lai varētu ar Jums sazināties klienta kartes nozaudēšanas gadījumā, nosūtītu speciālos piedāvājumus un citus mārketinga produktus.

Personas dati tiks izmantoti klientu reģistrācijai un dalībai lojalitātes programmā “DINO ZOO ZELTA KLIENTA KARTE”, lietotāja autorizācijai DINO ZOO interneta vietnē, atlaides uzkrāšanai, klientu sveikšanai vārda dienās, informēšanai par uzkrātajām atlaidēm, datu pārziņa un citu rīkotajām akcijām, iecienīto produktu pieejamību un cenām, piedāvājumiem, bonusiem un specializētajiem piedāvājumiem, informācijai par tirdzniecības vietām, to izmaiņām, darba laikiem, klienta sniegto datu, iepirkumu vēstures un aktivitātes datu profilēšanai datu pārziņa komercdarbības uzlabošanai un pieprasījumam atbilstošāku piedāvājumu sagatavošanai, kā arī sniegtās kontaktinformācijas aktualitātes pārbaudīšanai (t.sk., e-pasta nosūtīšanas un atvēršanas, tālruņa numura derīguma pārbaude un datu uzkrāšana), tiešā mārketinga vajadzībām, loteriju rīkošanai un administrēšanai, statistikas un tirgus izpētes vajadzībām.

Datu pārzinis var izmantot iegūtos personas datus automatizētu lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai vai noteiktu klientu loku filtrēšanai, lai administrētu un sniegtu personalizētus piedāvājumus un citas lojalitātes programmas priekšrocības. Lai varētu to paveikt, ar speciāliem algoritmiem, var tikt analizēti iegūtie personas dati un iepirkšanās transakcijas. Šīs datu pārziņa veiktās darbības nerada juridisku vai līdzīgas nozīmes pienākumu lojalitātes programmas dalībniekam. Piemēram, pamatojoties uz ievadīto vārdu, var tikt noteiktas piemērojamās vārdadienas priekšrocības, iepriekš iecienīto preču, pirkumu summu, atrašanās vietas vai uz interesējošiem dzīvniekiem attiecināmo informāciju, var izmantot, lai informētu par attiecīgām akcijām, aktualitātēm konkrētā reģiona tirdzniecības vietās u.tml.

Personas datu apstrādes pamati: Datu pārzinis izmanto šādus personas datu apstrādes pamatus:

Piekrišana: tajā skaitā kontaktinformācijas, norādīto personas datu un lojalitātes programmas dalības laikā iegūto datu izmantošanai, iepirkumu vēstures, iegūtas informācijas un klienta aktivitāšu datu uzkrāšanai, analīzei un profilēšanai, kā arī turpmāku komerciālu paziņojumu un/vai reklāmas sūtījumu saņemšanai;

Pārziņa leģitīmo interešu ievērošana: tajā skaitā informācijas glabāšana klienta pretenziju izskatīšanai un pierādījumu sniegšanai likumā noteiktajām iestādēm, datu analīze datu pārziņa komercdarbības attīstīšanai, zīmolu popularizēšanai un ar komercdarbību (preču tirdzniecību un mārketingu) saistīto procesu uzlabošanai.

Juridiskā pienākuma izpilde, kas izriet no klienta lojalitātes programmas dalības vai tiesību aktiem: tajā skaitā, lai nodrošinātu klientu lojalitātes programmas atbilstošu darbību, valsts un pašvaldības iestāžu pieprasījumu apstrādi, patērētāju tiesību, dzīvnieku aizsardzību un loterijas regulējošo tiesību aktu ievērošanu.

Iespējamie datu saņēmēji un to kategorijas: Datu pārzinis var nodot lojalitātes programmas dalībnieku personas datus šādiem personas datu apstrādātājiem, saņēmējiem: datu pārziņa darbiniekiem, sadarbības partneriem, kas nodrošina SMS (īsziņu) nosūtīšanu, saņemšanu un ar to saistīto informācijas tehnoloģiju procesu nodrošināšanu, sadarbības partneriem, kas nodrošina e-pastu nosūtīšanu, saņemšanu un ar to saistīto informācijas tehnoloģiju procesu nodrošināšanu, informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem, mārketinga pakalpojumu sniedzējiem, kā arī citiem sadarbības partneriem, kas sniedz pakalpojumus datu pārzinim, piemēram, piegādātājiem, pasta vai norēķinu pakalpojumu sniedzējiem. Datu apstrādes nosacījumi tiek reglamentēti ar savstarpēji noslēgtiem līgumiem un datu pārzinis rūpēsies, lai apstrādātāji nodrošina adekvātu datu drošību un izmantošanu paredzētajiem nolūkiem. Likumos noteiktos gadījumos, personas dati var tikt nodoti attiecīgajām valsts un pašvaldību iestādēm.

Datu apstrādes ilgums: Datu pārzinis apstrādās personas datus, kamēr klients piedalās klienta lojalitātes programmā, klientu lojalitātes programmas noteikumos norādītā apstrādes nolūka sasniegšanai, vai līdz šīs piekrišanas atsaukšanai. Papildus informācija var tikt norādīta klientu lojalitātes programmas noteikumos, bet klienta karte tiks deaktivizēta, ja 6 mēnešu laikā netiks veikti pirkumi un personas dati tiek dzēsti, ja 1 gada laikā nav veikti pirkumi vai veiktas citas klienta aktivitātes (ja karte netiek izmantota 6 mēnešu laikā ne reizi – tā kļūst neaktīva (uzkrātie bonusi saglabājas). Personas dati var tikt apstrādāti arī ilgāk līdz datu pārziņa leģitīmo interešu realizācijas brīdim (piemēram, strīdus gadījumā vai personas datu apstrādes procesa pareizības apstiprināšanai). Datu dzēšanas gadījumā, datu pārzinis var saglabāt neidentificētus statistikas datus, kā arī grāmatvedības un norēķinu informāciju.

Jūsu tiesības: klientu lojalitātes programmas dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar saviem iesniegtajiem un apstrādātajiem datiem, labot tos, saņemt un pārsūtīt tos citam pārzinim, ierobežot to apstrādi vai atteikties no datu apstrādes, kā arī pieprasīt datu dzēšanu. Jebkurš pieprasījums jāiesniedz rakstiski vēstules veidā uz juridisko adresi (Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058) ar norādi datu pārzinim.

Klientu lojalitātes programmas dalībniekam ir tiesības iesniegt sūdzību par datu apstrādi Datu valsts inspekcijai.

Klientu lojalitātes programmas dalībnieks apņemas par izmaiņām savos personas datos nekavējoties paziņot par to pa e-pastu: dinozoo@dinozoo.lv.

Klientu lojalitātes programmas dalībniekiem ir tiesības iebilst pret savu datu turpmāku izmantošanu piedāvājumu, reklāmas sūtījumu vai citas mārketinga informācijas saņemšanai. Šāds pieprasījums jāiesniedz rakstiski uz e-pastu: dinozoo@dinozoo.lv vai citā veidā jāinformē datu pārzinis.

Klientu lojalitātes programmas dalībnieks ir tiesīgs bez jebkādām negatīvām sekām atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei. Atsaucot savu piekrišanu, klientu lojalitātes programmas dalībnieks vairs nepiedalās klientu lojalitātes programmā un nesaņem nekādas priekšrocības. Šāds atsaukums jānosūta uz e-pastu: dinozoo@dinozoo.lv vai citā veidā jāinformē datu pārzinis.

Piekrišanas atsaukšana neietekmēs apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana, kā arī gadījumos, kad datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar citu tiesisko pamatu.

DINO ZOO KLIENTU LOJALITĀTES PROGRAMMAS NOTEIKUMI.