DINO ZOO KLIENTU LOJALITĀTES PROGRAMMAS NOTEIKUMI

1. Noteikumos lietotie termini

1.1. Dino Zoo – SIA "ZOO CENTRS", reģ. Nr. 40003622166.

1.2. Klientu lojalitātes programma – Dino Zoo īstenotā klientu lojalitātes programma “Dino Zoo Zelta Klienta Karte”.

1.3. ZKK – Dino Zoo klientam izsniegtā klienta lojalitātes karte, kas nodrošina dalību lojalitātes programmā “Dino Zoo Zelta Klienta Karte”. Veicot pirkumus Zoo tirdzniecība vietās, ZKK īpašnieki var uzkrāt un saņemt atlaides, kā arī citas priekšrocības, atbilstoši attiecīgajā laikā spēkā esošajiem Klientu lojalitātes programmas noteikumiem.

1.4. ZKK īpašnieki – personas, kurām ir derīgas Klientu lojalitātes programmas “Dino Zoo Zelta Klienta Karte” kartes un kuras var izmantot ZKK piešķirtās privilēģijas.

1.5. Konts – ZKK Klientu lojalitātes programmas dalībnieka konts ar informāciju par viņu, kas izveidots Dino Zoo klientu datu bāzē.

1.6. Sadarbības partneris – Dino Zoo partneris, kas lojalitātes programmas ietvaros sadarbojas ar Dino Zoo un piedāvā dažādas priekšrocības Klientu lojalitātes programmas dalībniekiem. Sadarbības partneru saraksts un priekšrocības var tikt publicētas interneta vietnē www.dinozoo.lv vai reklāmas materiālos.

1.7. Lojalitātes programmas anketa – klienta anketa, kas ir jāaizpilda, lai pieteiktos Klientu lojalitātes programmā.

1.8. Dino Zoo interneta vietne – Dino Zoo interneta vietne, kas atrodas interneta adresē www.dinozoo.lv.

2. Vispārējie noteikumi

2.1. Šie noteikumi nosaka Dino Zoo Klientu lojalitātes programmas “Dino Zoo Zelta Klienta Kartes” lietošanas un darbības noteikumus.

2.2. Dino Zoo ZKK ir atlaides uzkrājošā karte. ZKK darbības princips ir sekojošs: iepērkoties jebkurā Dino Zoo veikalā vismaz 3 EUR vērtībā, kartē tiks ieskaitīta 3% atlaide. Tā ir maksimālā vienā dienā uzkrājamā atlaide, neatkarīgi no veikto pirkumu skaita. Atlaidi ZKK īpašnieks, pēc saviem ieskatiem, var izmantot kādā no nākamajiem pirkumiem. Ja nākamajā iepirkšanās reizē atlaidi neizmanto, tā paliks ZKK kartē un summēsies ar turpmāk uzkrātajām (3%) atlaidēm (par pirkumiem virs 3 EUR). Šādā veidā ZKK var uzkrāties neierobežoti liela atlaide (3, 6, 9, 12, 15...36%), kuru ZKK īpašnieks varēs izmantot, kad vien vēlas. Tomēr maksimālā vienā iepirkšanās reizē izmantojamā atlaide ir 15%. Pēc izvēlētās atlaides izmantošanas tā tiek noņemta no uzkrātās atlaižu summas, un krāšana sākas no jauna.

Visizdevīgāk atlaides uzkrāt par salīdzinoši nelieliem pirkumiem (3-5 EUR), bet izmantot, iegādājoties, piemēram, lielo barības maisu, jaunu mīluļa guļvietu, akvāriju vai citas vērtīgas lietas.

2.3. Klientu lojalitātes programmas ietvaros, ZKK īpašniekiem var tikt piešķirtas arī citas priekšrocības, par kurām ZKK īpašnieki, kuri piekrituši ziņu saņemšanai, var tikt informēti atsevišķi. Personalizētie piedāvājumi var tikt piedāvāti ZKK īpašniekiem, kas piekrituši attiecīgo personalizēto piedāvājumu sagatavošanai un saņemšanai.

2.4. Priekšrocības un atlaides, ko Klientu lojalitātes programmas ietvaros Dino Zoo nodrošina ZKK īpašniekam, nosaka Dino Zoo, un tās var mainīties. Aktuālais priekšrocību un atlaižu piedāvājums, ko Klientu lojalitātes programmas dalībnieki var saņemt Klientu lojalitātes programmas ietvaros, ir pieejams Dino Zoo reklāmas materiālos, Dino Zoo mājas lapā internetā vai paziņojumos tiem ZKK īpašniekiem, kas Lojalitātes programmas anketā piekrituši attiecīgas informācijas saņemšanai.

2.5. Priekšrocības un atlaides, ko ZKK īpašnieks var saņemt Dino Zoo vai pie Sadarbības partneriem, nesummējas ar citām Dino Zoo noteiktajām priekšrocībām un atlaidēm, piemēram, ar izpārdošanas atlaidēm, izņemot gadījumus, kad tas tiek īpaši paredzēts.

2.6. Klientu lojalitātes programmas nodrošinātās atlaides, atlaižu uzkrājumi un priekšrocības neattiecas uz: (1) trešo personu sniegtiem pakalpojumiem un pārdotām precēm; (2) dāvanu kartēm; (3) precēm (arī pakalpojumiem), kas pirkuma veikšanas brīdī norādītas kā tādas uz kurām neattiecas Klientu lojalitātes programmas atlaides un priekšrocības.

2.7. Šie noteikumi veido starp Dino Zoo un ZKK īpašnieku noslēgto vienošanos attiecībā uz Klientu lojalitātes programmas darbību un ZKK īpašnieka dalību Klientu lojalitātes programmā. Šie noteikumi (vienošanās) nosaka Klientu lojalitātes programmas dalībnieku un Dino Zoo pienākumus, tiesības un atbildību, kas attiecas uz dalību Klientu lojalitātes programmā, ZKK izdošanu, apriti un izlietošanu.

2.8. Šie noteikumi ir saistoši visām personām, kas izmanto ZKK vai saņem atlaides, priekšrocības Klientu lojalitātes programmas ietvaros.

3. ZKK saņemšana, aktivizēšana un izmantošana

3.1. ZKK var lietot ZKK īpašnieks Klientu lojalitātes programmas darbības laikā.

3.2. ZKK var saņemt jebkura fiziska persona, kura Lojalitātes programmas anketas aizpildīšanas brīdī ir sasniegusi 18 gadu vecumu. Juridiska persona, kā arī personas, kas veic pirkumus saimnieciskās darbības vai komercdarbības nolūkā, nevar piedalīties Klientu lojalitātes programmā.

3.3. Dino Zoo nosaka maksu par ZKK atbilstoši attiecīgajā brīdī spēkā esošajam cenrādim. ZKK iegādes maksa netiek atgriezta, ja ZKK īpašnieks karti neaktivizē.

3.4. Lai iegādātos ZKK, nepieciešams aizpildīt un parakstīt Dino Zoo apstiprināto Lojalitātes programmas anketu.

3.5. Lai sāktu dalību Klientu lojalitātes programmā, Pēc ZKK iegādes nepieciešama ZKK aktivizēšana Dino Zoo interneta vietnē vai Dino Zoo tirdzniecības vietās, kurās pieejams ZKK aktivizēšanas pakalpojums. ZKK ir izmantojama, un ZKK īpašnieks var sākt dalību Klientu lojalitātes programmā pēc tam, kad Dino Zoo akceptējis ZKK aktivizēšanu.

3.6. Aktivizējot un sākot lietot (lietojot) ZKK, ZKK īpašnieks apliecina, ka ir izlasījis šos noteikumus, saprot tos un piekrīt ievērot bez ierobežojumiem un nosacījumiem.

3.7. ZKK īpašnieks ir atbildīgs par ZKK izmantošanu atbilstoši šo noteikumu un piemērojamo tiesību aktu noteikumiem.

3.8. ZKK īpašnieks atbild par ZKK glabāšanu un saglabāšanu, tam ir pienākums saudzīgi lietot un uzglabāt ZKK.

3.9. ZKK īpašniekam ir pienākums Lojalitātes programmas anketā, aktivizējot ZKK, kā arī labojot vai papildinot savu lietotāja informāciju Dino Zoo interneta vietnē, norādīt tikai patiesu un aktuālu informāciju.

3.10. ZKK īpašniekam ir pienākums uzrādīt ZKK pirms pirkuma Dino Zoo tirdzniecības vietās, kā arī pirms priekšrocību saņemšanas pie Sadarbības partneriem. Dino Zoo patur tiesības nepiemērot Klientu lojalitātes programmas sniegtās atlaides, priekšrocības un atlaižu uzkrāšanu, ja netiek uzrādīta ZKK. Atlaide, atlaižu uzkrājums vai priekšrocība nevar tikt piešķirts pēc kases čeka izsniegšanas.

3.11. ZKK nozaudēšanas gadījumā, par to nekavējoties jāinformē Dino Zoo. Dino Zoo nosaka kārtību, kādā var tikt saņemta jauna ZKK nozaudētās vietā. Šādas tiesības var būt ierobežotas, ja ZKK īpašnieks aizpildot Lojalitātes programmas anketu vai vēlāk nav norādījis pietiekošu identificējošu informāciju.

3.12. ZKK īpašnieks nevar pārnest uzkrātās atlaides un priekšrocības uz citu personu vai citu ZKK, kā arī nevar apvienot vairāku ZKK uzkrātās atlaides un priekšrocības.

4. Darbības pārtraukšana un kartes atkārtota aktivizēšana

4.1. Ja ZKK nav izmantota 6 (sešus) mēnešus, Dino Zoo deaktivizē ZKK. ZKK izmantošana šī punkta izpratnē ir pirkumu veikšana uzrādot un pirkumā fiksējot ZKK, kā arī ZKK aktivizēšana. Piekļūšana ZKK lietotāja kontam Dino Zoo interneta vietnē, pirkumu un pakalpojumu iegāde pie Sadarbības partneriem un saziņa ar Dino Zoo par Klientu lojalitātes kartes jautājumiem netiek uzskatīta par kartes izmantošanu.

4.2. Vismaz mēnesi pirms ZKK deaktivizēšanas, Dino Zoo nosūta ZKK īpašniekam informāciju par kartes deaktivizēšanu, ja ZKK īpašnieks iepriekš piekritis informācijas saņemšanai un norādījis derīgu tālruņa numuru vai e-pastu.

4.3. Deaktivizētu ZKK vairs nevar izmantot, lai piedalītos Klientu lojalitātes programmā (t.sk., uzkrātu atlaides, saņemtu atlaides vai priekšrocības).

4.4. Deaktivizētu ZKK, ZKK īpašnieks var lūgt aktivizēt vēršoties Dino Zoo tirdzniecības vietās. ZKK aktivizēšanu Dino Zoo veic iespējami ātrā laikā, taču ne ilgāk kā 2 (divu) darba dienu laikā.

4.5. Deaktivizētu ZKK var sākt izmantot pēc tās aktivizācijas. ZKK aktivizācijas gadījumā, tiek saglabātas pirms deaktivizācijas uzkrātās atlaides, priekšrocības, kā arī tiek saglabāti iepriekš ZKK īpašnieka norādītie dati.

4.6. Ja deaktivizēta ZKK netiek aktivizēta 6 (sešu) mēnešu laikā pēc tās deaktivizēšanas, Dino Zoo izbeidz attiecīgās ZKK dalību Klientu lojalitātes programmā, ZKK kļūst nederīga un ZKK īpašnieka dalība Klientu lojalitātes programmā tiek izbeigta, dzēšot ZKK īpašnieka sniegtos personas datus no datu bāzes.

4.7. Ja tiek izbeigta ZKK darbība (tā kļūst nederīga), tās aktivizēšana nav iespējama, bet ZKK īpašniekam ir iespējams iegādāties jaunu ZKK un atkārtoti kļūt par Klientu lojalitātes programmas dalībnieku.

4.8. Dino Zoo var bloķēt ZKK un tās vietā izsniegt jaunu, ja tas nepieciešams tehnisku, drošības vai Klientu lojalitātes programmas izmaiņu dēļ, kā arī gadījumos, ja bez ZKK īpašnieka vainas ZKK kļuvusi tehniski nelietojama.

5. Dino Zoo interneta vietne un darbība

5.1. Aktivizējot ZKK, ZKK īpašniekam tiek izveidots ZKK lietotājvārds un konts Klientu lojalitātes programmas dalībnieku datu bāzē.

5.2. Savam ZKK lietotāja kontam ZKK īpašnieks var piekļūt Dino Zoo interneta vietnē. Dino Zoo interneta vietnē ZKK īpašnieks var aplūkot informāciju par savu dalību Klientu lojalitātes programmā, labot un aktualizēt informāciju, kā arī mainīt iestatījumus, kas attiecas uz paziņojumu un sūtījumu saņemšanu.

5.3. Dino Zoo var nodrošināt ZKK īpašnieka informēšanu un piekļuvi ZKK lietotāja kontam ar Dino Zoo mobilo lietotņu palīdzību. Mobilo platformu (piemēram, android, iOS) lietotņu nodrošināšana un uzturēšana nav obligāts Dino Zoo pienākums Klientu lojalitātes programmas ietvaros.

5.4. ZKK īpašnieks ir atbildīgs par tam piešķirtā lietotājvārda un paroles saglabāšanu, to nodošana jebkurai trešajai personai ir aizliegta.

5.5. Ar ZKK īpašniekam piešķirto lietotājvārdu un paroli izdarītās izmaiņas attiecīgajā ZKK lietotāja kontā (gan Dino Zoo interneta vietnē, gan mobilajās lietotnēs) ir saistošas ZKK.

5.6. Ir aizliegta iejaukšanās Dino Zoo interneta vietnes vai mobilās lietotnes normālā darbībā, t.sk., ar mērķi labot informāciju datu bāzē, panākt nepamatotu atlaižu vai priekšrocību piešķiršanu, piekļūt citu personu datiem, nesankcionēti piekļūt informācijas sistēmām.

5.7. Dino Zoo mājas lapas vai Dino Zoo mobilās lietotnes izmantošana var būt pakļauta papildus noteikumiem.

6. Personas datu aizsardzība un privātums

6.1. Datu pārzinis ir Dino Zoo – SIA "ZOO CENTRS", reģ. Nr. 40003622166, kontaktinformācija personas datu aizsardzības jautājumiem: Rīga, Vienības gatve 109, LV-1058, dinozoo@dinozoo.lv, +371 67496810.

6.2. Dino Zoo rūpējas, lai aizsargātu ZKK īpašnieku privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu Nr. 2016/679 un piemērojamiem tiesību aktiem. Dino Zoo veic samērīgi nepieciešamos pasākumus personas datu drošībai, lai aizsargātu tos pret zādzību, pazušanu, ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī pret nesankcionētu pieeju, atklāšanu, pārveidošanu un bojāšanu.

6.3. Dino Zoo Klientu lojalitātes programmas dalībnieku personas datus apstrādā dažādos veidos vairākiem mērķiem, atkarībā no tā, vai tas ir reģistrēts lietotājs, nereģistrēts lietotājs un vai ir bijusi pieteikšanās jaunumu un komerciālo paziņojumu saņemšanai.

6.4. Dino Zoo neapstrādā personas datus, kurus sniedz ZKK īpašnieks, bez tiesiska pamata. Dino Zoo pienākums ir likumā noteiktajos gadījumos izpaust personas datus valsts un pašvaldību amatpersonām vai kad to pieprasa tiesību akti.

6.5. Personas datus, kas saistās ar komerciālu paziņojumu nosūtīšanu, apstrādā tikai Dino Zoo un Dino Zoo sadarbības partneri, kas nodrošina IT struktūras, e-pastu un īsziņu nosūtīšanas platformas. Sadarbības partneriem tiek nodots minimālais nepieciešamais personas datu apjoms, un ir rakstiski noteikumi, kas paredz personas datu aizsardzību.

6.6. Dino Zoo var apstrādāt personas datus apkopotā veidā statistikas vajadzībām, lai analizētu un uzlabotu sniegtos pakalpojumus un produktus. Dino Zoo apkopo un saglabā informāciju par Klientu lojalitātes programmas dalībnieka pirkumu vēsturi ar mērķi uzlabot sniegtos pakalpojumus un produktus, balstoties uz Dino Zoo leģitīmo interesi apkopot informāciju par piedāvāto pakalpojumu un produktu kvalitāti, kā arī ar mērķi nodrošināt Klientu lojalitātes programmas darbību.

6.7. Dino Zoo ir tiesīgi veikt Klientu lojalitātes programmas dalībnieku personas datu apstrādi, ciktāl tas ir nepieciešams šo noteikumu izpildei, Klientu lojalitātes programmas sistēmas uzturēšanai un darbībai, Dino Zoo leģitīmās intereses nodrošināšanai un Dino Zoo saistošu likuma un uzraudzības un kontroles iestāžu noteikumu un prasību izpildei.

6.8. Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, Klientu lojalitātes programmas dalībniekam ir šādas tiesības:

6.8.1. pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem;

6.8.2. pieprasīt labot vai dzēst savus personas datus, ciktāl tas ir iespējams;

6.8.3. pieprasīt ierobežot vai iebilsti pret savu personas datu apstrādi;

6.8.4. pieprasīt pārnest savus personas datus, ciktāl tas ir iespējams;

6.8.5. jebkurā brīdī atsaukt savu sniegto piekrišanu personas datu apstrādei;

6.8.6. iesniegt sūdzību nacionālajā fizisko personu datu aizsardzības iestādē (Latvijas Republikā – Datu valsts inspekcijā);

6.8.7. sazināties ar Dino Zoo un iegūt papildus informāciju par savu personas datu apstrādi.

6.9. Aktivizējot ZKK (reģistrējoties Dino Zoo interneta vietnē un izveidojot savu klienta kontu, ZKK īpašnieka personas dati tiek izmantoti, lai noslēgtu vienošanos ar Dino Zoo par dalību Klientu lojalitātes programmā, Konta izveidei, uzturēšanai un dalībai Klientu lojalitātes programmā.

6.10. Dino Zoo apstrādā Klientu lojalitātes programmas dalībnieku personas datus šādiem nolūkiem:

6.10.1. dalībnieka identifikācijai un reģistrāciju administrēšanai (pamatojoties uz līguma saistību izpildi, piekrišanu);

6.10.2. Klientu lojalitātes programmas īstenošanai un dalības administrēšanai (pamatojoties uz līguma saistību izpildi);

6.10.3. Klientu lojalitātes programmas dalībnieku informēšanai par Klientu lojalitātes programmas aktivitātēm, Dino Zoo un Sadarbības partneru piedāvājumiem (pamatojoties uz līguma saistību izpildi, piekrišanu);

6.10.4. atbilstošāko (t.sk. personalizēto) piedāvājumu un priekšrocības piedāvājumu sagatavošanai un piedāvāšanai (pamatojoties uz līguma saistību izpildi);

6.10.5. tiešā mārketinga, komerciālo paziņojumu sūtīšanai (pamatojoties uz piekrišanu);

6.10.6. pārdošanas statistikas veidošanai un tirgus (pamatojoties uz līguma saistību izpildi, Dino Zoo leģitīmo interesi).

6.11. Aktivizējot ZKK, ZKK īpašnieks apliecina, ka ir informēts, ka ievadītie dati tiek apstrādāti, lai izveidotu un uzturētu Kontu un nodrošinātu dalību Klientu lojalitātes programmā, tai skaitā, lai izveidotu un saglabātu klienta vēlmju sarakstu, pirkumu vēsturi un nosūtītu ar Klienta lojalitātes programmu saistītu informāciju.

6.12. Dino Zoo apstrādā Klientu lojalitātes programmas dalībnieka personas datus, lai nosūtītu tam aktuālus un piemērotus komerciālos paziņojumus, ja saņemta attiecīga piekrišana.

6.13. Dino Zoo veic dažāda veida profilēšanu, apkopojot Klientu lojalitātes programmas dalībnieka sniegto un ZKK kartes izmantošanas gaitā iegūto informāciju, lai analizētu, kādi pakalpojumi un produkti varētu interesēt Klientu lojalitātes programmas dalībnieku, un nosūtītu piemērota satura komerciālu paziņojumu. Datu automātiskā apstrāde (profilēšana) notiks galvenokārt ņemot vērā Klienta pēdējā pirkuma datumu, pirkuma summu, vidējo pirkumu apjomu, kā arī izmantoto veikalu atrašanās vietas un balstoties uz šiem parametriem var notikt nosūtīšanai paredzētās informācijas un piedāvājumu atlase, izveidojot un nosūtot atbilstoša satura komerciālo paziņojumu.

6.14. Klientu lojalitātes programmas dalībnieku informēšana par Klientu lojalitātes programmas, Dino Zoo un Sadarbības partneru piedāvājumiem tiek veikta atbilstoši Lojalitātes programmas anketā (vai Kontā) norādītajam vēlamajam informācijas saņemšanas veidam un apjomam.

6.15. Dino Zoo apkopo personas datus, kas sniegti pie reģistrācijas Klientu lojalitātes programmā, izmantojot Kontu, sazinoties ar Dino Zoo, izmantojot ZKK, Dino Zoo interneta vietni vai mobilās lietotnes.

6.16. Lojalitātes programmas anketa, auditācijas pieraksti par darbībām Kontā (Dino Zoo interneta vietnē un mobilajā lietotnē), kā arī saziņa ar ZKK īpašnieku, tiek saglabāta kā pierādījums dalībai Klientu lojalitātes programmā un tās nosacījumiem. Šo informāciju Dino Zoo saglabā, balstoties uz leģitīmo interesi aizsargāt savas tiesības un intereses strīda gadījumā; lai izpildītu ar tiesību aktiem uzlikto pienākumu saglabāt informāciju par veikto komercdarbību, kā arī lai ievērotu Klientu lojalitātes programmas nosacījumus ar konkrēto ZKK īpašnieku.

6.17. Personas dati komerciālu paziņojumu mērķa ietvaros tiek apstrādāti līdz brīdim, kad tiek atsaukta piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai, vai, atsevišķos gadījumos, līdz beigsies nepieciešamība saglabāt pierādījumus par saņemto piekrišanu.

6.18. Dino Zoo pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu tiklīdz tiek apstrādāts piekrišanas atsaukums. Piekrišanas atsaukuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām izpildīt pieprasījumu, kas var aizņemt līdz piecām diennaktīm.

6.19. Klientu lojalitātes programmas dalībnieku personas dati tiek apstrādāti līdz iestāsies Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktais datu glabāšanas termiņš, kamēr nav pārtraukta dalība Klientu lojalitātes programmā vai kamēr iestāsies noilgums prasības celšanai tiesā, atkarībā no tā, kurš termiņš iestāsies vēlāk.

6.20. Pēc tam, kad zudis nolūks datu saglabāšanai (iestājies datu glabāšanas termiņš), sniegtie personas dati tiek nekavējoties dzēsti vai padarīti neidentificējami.

6.21. Klientu lojalitātes programmas dalībnieku personas datu apstrādei, Dino Zoo var izdot privātuma politiku, kas publicējama Dino Zoo interneta vietnē un nosaka personas datu apstrādes kārtību.

7. Citi noteikumi

7.1. Ja ZKK īpašnieks ir norādījis vairākus iespējamās saziņas kanālus, Dino Zoo var izvēlēties, kuru saziņas kanālu izmantot, lai nosūtītu paredzētos paziņojumus ZKK īpašniekam.

7.2. ZKK īpašniekam ir pienākums nekavējoties aktualizēt jebkuru informāciju, tajā skaitā savus personas datus, savā Kontā interneta vietnē vai paziņot Dino Zoo, ja Lojalitātes programmas anketā vai Klientu lojalitātes programmas dalībnieku datu bāzē norādītā informācija ir mainījusies, kļuvusi neaktuāla vai ir nepareiza.

7.3. Gadījumos, kad ZKK īpašniekam tiek atmaksāta nauda par preci, kura nopirkta, izmantojot Klientu lojalitātes programmas atlaides vai priekšrocības, ZKK īpašniekam tiek atmaksāta par preci faktiski samaksātā nauda.

7.4. Priekšrocības un atlaides Klientu lojalitātes programmas dalībniekam netiek piešķirtas naudā.

7.5. Dino Zoo un Sadarbības partneri ir tiesīgi nepiešķirt ZKK īpašniekiem ZKK atlaides vai priekšrocības, ja tiek konstatēta ZKK lietošana pārkāpjot šos noteikumus.

7.6. Ja ZKK īpašnieks uzskata, ka Dino Zoo nav veicis precīzu atlaižu uzkrājumu vai priekšrocību aprēķinu, tad iespējamās kļūdas pārbaudei jebkurā Dino Zoo tirdzniecības vietā ir jāiesniedz iesniegums kopā ar pirkuma čeku. Šāds iesniegums jāiesniedz ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no pirkuma izdarīšanas brīža. Ja Dino Zoo konstatē, ka ir notikusi kļūda datu uzskaites sistēmā, tad, atkarībā no pieprasījuma, tā piešķir paredzēto atlaidi un/vai priekšrocību ZKK īpašniekam.

7.7. Jebkādas pretenzijas, kas attiecināmas uz Klientu lojalitātes programmu un ZKK, ZKK īpašnieks iesniedz Dino Zoo 1 (viena) mēneša laikā pēc pretenziju rašanās iemesla konstatēšanas, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā.

8. Intelektuālā īpašuma tiesības

8.1. ZKK dizainu, kā arī informāciju, kas norādāma uz ZKK, nosaka Dino Zoo. ZKK dizainu un formu Dino Zoo var jebkurā brīdī mainīt.

8.2. Visa ar Klienta lojalitātes programmu, ZKK un Dino Zoo, saistītā informācija un saturs, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar preču zīmēm, logotipiem, servisa zīmēm, tekstu, grafiskām zīmēm, pogu ikonām, attēliem, skaņas ierakstu fragmentiem, datu apkopojumiem un programmatūru, to apkopojumu un izkārtojumu, ir Dino Zoo, Dino Zoo grupas uzņēmumu, partneru vai licences devēju īpašums, un to aizsargā Latvijas Republikas likumi un citi starptautiski likumi, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma aizsardzību, ieskaitot likumus, kas regulē autortiesību un preču zīmju izmantošanu. Bez skaidras rakstiskas atļaujas Dino Zoo piederošo preču zīmju izmantošana jebkādā veidā, neatkarīgi no mērķiem, nav atļauta.

8.3. ZKK kopēšana (reproducēšana) un ZKK identisku vai līdzīgu lojalitātes programmu instrumentu izgatavošana ir aizliegta. Jebkāda mehāniska, elektroniska vai citāda ZKK vai tajā ietvertās informācijas pārveidošana ir aizliegta.

9. Nobeiguma noteikumi

9.1. Dino Zoo ir tiesības jebkurā brīdī atcelt un/vai mainīt šos noteikumus, par to paziņojot Dino Zoo interneta vietnē vai Dino Zoo tirdzniecības vietās, vai nosūtot informāciju uz ZKK īpašnieka norādīto saziņas līdzekli (e-pastu vai tālruni). Jebkuras šajos noteikumos veiktās izmaiņas stājas spēkā uzreiz pēc to publicēšanas. ZKK īpašnieki piekrīt, ka, turpinot lietot ZKK pēc šādu izmaiņu veikšanas, ZKK īpašnieks ar to apliecina savu piekrišanu visām izmaiņām.

9.2. Dino Zoo patur tiesības atcelt vai atsaukt jebkuras ar šiem noteikumiem piešķirtās tiesības. ZKK īpašniekiem ir jāievēro šāds atsaukums vai izmaiņas no to veikšanas brīža, ieskaitot, ja tas nepieciešams, pārtraucot izmantot ZKK un dalību Klientu lojalitātes programmā.

9.3. Dino Zoo ir tiesības jebkurā brīdī pārtraukt vai mainīt Klientu lojalitātes programmu, neturpinot iepriekšējas Klientu lojalitātes programmas saistību izpildi. Šādā gadījumā ZKK īpašniekiem nav tiesību prasīt Klientu lojalitātes programmas ietvaros uzkrāto atlaižu vai priekšrocību realizēšanu pēc Klientu lojalitātes programmas darbības izbeigšanas, kā Dino Zoo arī nenes nekādu atbildību par iespējamiem jebkāda veida zaudējumiem vai kaitējumu, kas var rasties no Klientu lojalitātes programmas pārtraukšanas.

9.4. ZKK īpašniekam ir tiesības jebkurā brīdī pārtraukt savas ZKK darbību un savu dalību Klientu lojalitātes programmā, nododot parakstītu un datētu iesniegumu jebkurā Dino Zoo tirdzniecības vietā vai Dino Zoo interneta vietnē.

9.5. Dino Zoo ir vienpusējas tiesības pārtraukt ZKK īpašnieka dalību Klientu lojalitātes programmā un/vai bloķēt ZKK, ja tiek pārkāpti šie noteikumi, vai tiek izbeigta Klientu lojalitātes programmas darbība.

9.6. Ja kāds no šo noteikumu punktiem piemērojamo likumu ietvaros nav izpildāms vai nav spēkā, vai ar tiesas lēmumu tiek atzīts par neizpildāmu vai spēkā neesošu, tas neietekmē šo noteikumu spēkā esamību vai piemērojamību kopumā, bet tā vietā šajos noteikumos iespēju robežās ir jāveic grozījumi atbilstoši piemērojamiem likumiem tā, lai tie pilnībā atspoguļotu Klientu lojalitātes programmas sākotnējo ieceri, atbilstoši sākotnējai noteikumu redakcijai.

9.7. Dino Zoo nav atbildīgs par Sadarbības partneru sniegto pakalpojumu un pārdoto preču kvalitāti un drošumu, Sadarbības partneru sniegtās informācijas precizitāti un Sadarbības partneru piemēroto atlaižu un priekšrocību pareizību.

9.8. Dino Zoo nav atbildīgi par ZKK īpašniekam radītajiem netiešajiem zaudējumiem un negūto peļņu, kā arī zaudējumiem, kas var rasties sakarā ar ZKK deaktivizēšanu, darbības izbeigšanu, sabojāšanu vai nozaudēšanu. Puses nekādā ziņā nav atbildīgas (pēc līguma, nolaidības dēļ vai uz cita pamata) saistībā ar jebkādu pārtraukumu vai kļūdu, kas radusies Klientu lojalitātes programmas darbības ietvaros.

9.9. Dino Zoo nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici.

9.10. Jebkuri strīdi starp ZKK īpašnieku un Dino Zoo tiek risināti pārrunu ceļā. Ja šādā veidā tos atrisināt nav iespējams, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā. Pušu savstarpējām attiecībām un Klientu lojalitātes programmai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti.

Noteikumu versija: 2.0
Spēkā no 01.08.2019.